Polityka prywatności

Polityka Ochrony Prywatności

1. PSS Ewa Piątkowska-Pająk Pajak-Sport przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. PSS Ewa Piątkowska-Pająk Pajak-Sport z należytą starannością dobierają i stosują odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym (między innymi systemy szyfrowania danych). W szczególności PSS Ewa Piątkowska-Pająk Pajak-Sport zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. PSS Ewa Piątkowska-Pająk Pajak-Sport sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ograniczają dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem stron internetowych www.pajaksport.pl i www.pajaksport.com.pl

2. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów, w związku z zakupami na stronach internetowych www.pajaksport.pl i www.pajaksport.com.pl jest:

PSS Ewa Piatkowska-Pająk Pjak-Sport

3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością PSS Ewa Piątkowska-Pająk Pajak-Sport oraz Sklepu w zakresie PSS Ewa Piątkowska-Pająk Pajak-Sport, w tym w celu zawierania, realizacji i rozliczenia umów sprzedaży w ramach PSS Ewa Piątkowska-Pająk Pajak-Sport (obsługi transakcji sprzedaży towarów), a także w celach ich archiwizacji.

4. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Podanie danych wymienionych w pkt. 3 Regulaminu jest konieczne w celach określonych w pkt.2.

5. Klienci mogą przeglądać PSS Ewa Piątkowska-Pająk Pajak-Sport oraz zamieszczone w nim oferty dotyczące towarów bez uprzedniej Rejestracji oraz podawania danych osobowych.

6. Dane podawane przez Klienta w trakcie Rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Klientem, do obsługi konta w witrynach internetowych www.pajaksport.pl i www.pajaksport.com.pl oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży.

7. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych przez PSS Ewa Piątkowska-Pająk Pajak-Sport (w szczególności dotyczy to realizacji płatności oraz zakupów ratalnych) i za zgodą Klientów.

8. W przypadku uzyskania przez PSS Ewa Piątkowska-Pająk Pajak-Sport wiadomości o korzystaniu przez Klienta niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, PSS Ewa Piątkowska-Pająk Pajak-Sport może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

9. Dane osobowe Klientów, dokonujących płatności on-line lub w ramach usługi Raty PayU za towary nabyte w PSS Ewa Piątkowska-Pająk Pajak-Sport, są przekazywane spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, NIP:779-23-08-495, krajowa instytucja płatnicza nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem IP1/2012. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez PayU S.A. oraz następuje: 

a. w celu obsługi (zrealizowania) przez PayU S.A. płatności za nabyte w PSS Ewa Piątkowska-Pająk Pajak-Sport produkty,
b. niezwłocznie po wyborze przez Klienta w PSS Ewa Piątkowska-Pająk Pajak-Sport sposobu dokonania płatności w formie płatności on-line.     

10. PSS Ewa Piątkowska-Pająk Pajak-Sport zapewniaja realizację uprawnień Klientów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klienci mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy PSS Ewa Piątkowska-Pająk Pajak-Sport lub Sklep zamierzają je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez PSS Ewa Piątkowska-Pająk Pajak-Sport lub Sklep danych osobowych innemu niż PSS Ewa Piątkowska-Pająk Pajak-Sport lub Sklep administratorowi danych.

11. Sklep pajaksport.pl i pajaksport.com.pl zapewniają Klientom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych. PSS Ewa Piątkowska-Pająk Pajak-Sport zapewniaja Klientom możliwość usunięcia danych osobowych. PSS Ewa Piątkowska-Pająk Pajak-Sport może odmówić usunięcia danych Klienta wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Klient ten nie uregulował wszystkich należności wobec PSS Ewa Piątkowska-Pająk Pajak-Sport. lub też gdy PSS Ewa Piątkowska-Pająk Pajak-Sport uzyskają i utrwalą wiadomość, że Klient swoim dotychczasowym zachowaniem w PSS Ewa Piątkowska-Pająk Pajak-Sport naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie tych danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

12. PSS Ewa Piątkowska-Pająk Pajak-Sport stosuje na swoich wirynach internetowych pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów z PSS Ewa Piątkowska-Pająk Pajak-Sport. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystania z PSS Ewa Piątkowska-Pająk Pajak-Sport, może jednak spowodować pewne utrudnienia. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do plików Cookies określa Polityka Cookies zamieszczona na stronie.


ZAŁĄCZNIK nr 2
W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki możesz odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Jeśli to zrobisz, zwrócimy wszystkie otrzymane od Ciebie płatności.
Aby zrezygnować z zakupu, poinformuj nas o swojej decyzji, wypełniając Formularz zwrotu towaru. Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej.

Przesyłkę nadaj na adres:
PSS Ewa Piątkowska-Pająk Pajak-Sport
ul. 
Cmentarna 3
43-300 Bielsko-Biała

UWAGA!
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:

1. o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą (dotyczy szycia na zamówienie oraz zleconych napraw serwisowych);

2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb;FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

PSS Ewa Piątkowska-Pająk Pajak-Sport
ul. 
Cmentarna 3
43-300 Bielsko-Biała
sklep@
pajaksport.pl


Ja ............................................................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ........................................................................................, numer oferty............................................................................................
Data zawarcia umowy to................................................., data .................. odbioru ..................................................................................................


Imię i nazwisko.....................................................................
Adres...................................................................................
Data.....................................................................................